Zorg

Zorg en ondersteuning tijdens het ouder worden is de kern van ons werk. Niet alleen op de momenten dat het nodig is, maar ook omdat we ouder worden zo aangenaam mogelijk willen maken. Iedereen is uniek en daar stemmen we onze zorg op af. Met veel persoonlijke aandacht en dichtbij de mens. Vredenoord biedt een uitgebreid pakket aan zorg.

Heeft u belangstelling voor Woonzorgcentrum Vredenoord en wilt u in aanmerking komen voor het verblijven en ontvangen van onze zorg dan heeft u daar een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor nodig.

Het CIZ onderzoekt of u aanspraak kunt maken op AWBZ-zorg. Op Zorginstituut Nederland ziet u welke hulp u nodig heeft, hoeveel en hoelang.

Bij het wonen in een verpleeghuisunit waar psychogeriatrische zorg wordt geboden is ook een WZD-verklaring nodig.

Onze zorgconsulent kan u informatie geven over de manier waarop u een indicatie aan kunt vragen en zij kan u ondersteunen bij de aanvraag. Neem contact met haar op door te mailen naar: zorgbemiddeling@vredenoord.nl of bel naar 030-6931665.

Zorg en ondersteuning

Medewerkers staan 24 uur voor u klaar om zorg en ondersteuning te bieden. Dit kan zowel op lichamelijk of psychisch gebied zijn. Samen met u wordt gekeken, wat uw wensen zijn, wat noodzakelijk is en hoe wij dat samen het beste kunnen doen. De vragen kunnen variëren van huishoudelijke hulp tot professionele zorg en verpleging. Met als doel dat u zo zelfstandig mogelijk kunt wonen en leven.

De huisarts blijft uw behandelend arts en u maakt gebruik van de eerstelijns paramedici (b.v. fysiotherapeut, diëtiste, logopediste).

De indicatie van de CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) geldt hierbij als uitgangspunt. In Vredenoord bieden wij zorg met een Zorgprofiel (ZZP) 5 en 6.

Graag bespreekt onze Zorgconsulent de mogelijkheden voor wonen met zorg met u in een persoonlijk gesprek. In dit gesprek krijgt u alles te horen over de keuzemogelijkheden en de financiële kanten. Neem contact op met onze Zorgconsulent.

Verpleeghuiszorg

Verpleeghuiszorg wordt geïndiceerd als de zorg thuis te complex geworden is en een verblijf in een verpleeghuis de beste oplossing is. Binnen Vredenoord zijn verzorgenden en verpleegkundigen 24 uur per dag aanwezig. Bij verpleeghuiszorg is naast de indicatie ‘verblijf’ ook de indicatie ‘behandeling’ noodzakelijk.

Voor het professioneel aanbieden van deze behandeling zijn artsen en paramedici, zoals fysio- en ergotherapeuten, logopedisten, psychologen en diëtisten beschikbaar. De specialist ouderengeneeskundige wordt uw behandelend arts in plaats van de huisarts; hij werkt samen met paramedici binnen een behandelteam.

Soms is de complexe zorg, die in het verpleeghuis geboden kan worden noodzakelijk vanwege een lichamelijke beperking, zoals bijvoorbeeld een hersenbloeding, maar soms kan dementie centraal staan als probleem. Deze laatste groep cliënten krijgen zorg op een speciaal ingerichte psychogeriatrische afdeling van ons woonzorgcentrum. Hiervoor heeft u een WZD verklaring nodig.

Palliatieve zorg

Het ouder worden brengt een toenemende kwetsbaarheid met zich mee. Ieder mens is gelijkwaardig en kostbaar, hoe zorgbehoevend en kwetsbaar deze mens ook is. Wij geloven dat het leven een geschenk van God is en van het begin tot het eind beschermd dient te worden. Palliatieve zorg is zorg die zich richt op de kwaliteit van leven van bewoners en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Het doel van palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te realiseren, door bijvoorbeeld het voorkomen of verlichten van lijden. Uitgangspunt hierbij is steeds de vraag van de bewoner. We staan klaar met zorgvuldige zorg en professionele ondersteuning bij vragen en verdriet. Dit geldt voor zowel de bewoner als de naasten. De zorg, hoe intensief en professioneel ook, kent echter ook grenzen. De intentie het leven te beschermen mag namelijk niet leiden tot het uitstellen van het onomkeerbare naderende levenseinde.

Vredenoord is aangesloten bij het Palliatief Netwerk en werkt nauw samen met de Nederlandse Patiënten Vereniging (NVP). De vrijwilligers van de NVP zijn inzetbaar als aanvulling op de warme zorg van naasten en het zorgpersoneel van Vredenoord.

Geestelijke verzorging

Vredenoord geeft bijzondere aandacht aan de geloofsbeleving van haar cliënten. Het verlies van lichamelijke of psychische mogelijkheden kan veel vragen en verdriet oproepen. Wij begrijpen dat en schenken daar veel aandacht aan. We staan klaar met psychische ondersteuning aan cliënten en hun familieleden. Of gewoon voor een goed gesprek. Over zorgen of geloofsvragen. Elke cliënt kan aanspraak maken op de ondersteuning van onze geestelijk verzorger.

Zorgprofielen

Een zorgprofiel is een volledig pakket van zorg dat aansluit op de kenmerken van de cliënt en het soort zorg dat de cliënt nodig heeft.

Om in Woonzorgcentrum Vredenoord te komen wonen is voor de de meeste cliënten een indicatie nodig. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft deze indicatie af, zij stelt vast hoeveel zorg een cliënt nodig heeft. De benodigde zorg wordt uitgedrukt in een Zorgprofiel.

Woonzorgcentrum Vredenoord biedt de volgende zorgprofielen aan:
Zorgprofiel 5: Beschermd wonen met intensieve dementiezorg. Dit is voor dementerende ouderen en kan eventueel nog in een verzorgingshuis maar meestal wel op een verpleegunit.
Zorgprofiel 6: Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging.

Voor een volledig overzicht zie de website www.overheid.nl

Eigen bijdrage

Moet ik een eigen bijdrage betalen? De kosten voor de zorg en het verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis op basis van een indicatie van het CIZ, vallen onder de Wlz. Daar hoeft u dus niet voor te betalen. Wel vraagt de overheid een eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen. U kunt uw eigen bijdrage berekenen op www.hetcak.nl.

Lees meer over de Wlz en indicaties op www.ciz.nl.

U kunt altijd onze Zorgbemiddelaar mailen of bel 030 – 6931665.