Medezeggenschap

Vredenoord vindt het belangrijk dat u mee kunt praten over de inhoud en kwaliteit van de zorg en dienstverlening voor medewerkers en cliënten.

U bent onze cliënt. Ook wettelijk is formele medezeggenschap voor cliënten geregeld. Wilt u in contact komen met onze Cliëntenraad of Ondernemingsraad, kunt u mailen naar de adressen die u hieronder ziet staan:

  • Voorzitter cliëntenraad: j.daalderop@vredenoord.nl
  • Secretaris cliëntenraad: b.glas@vredenoord.nl
  • Ondernemingsraad: ondernemingsraad@vredenoord.nl

De Cliëntenraad (CR)

De cliëntenraad, samengesteld uit cliënten, familieleden en relaties van cliënten, behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten en hun vertegenwoordigers. De Cliëntenraad weet wat er leeft onder de cliënten. Door goed overleg te voeren met de Cliëntenraad, kan Vredenoord meer rekening houden met de wensen en behoeften aan cliënten. Door de invoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) hebben de cliëntenraden wettelijk erkende bevoegdheden gekregen. In de Cliëntenraad praten en denken cliënten en/of vertegenwoordigers van cliënten mee over alle onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Cliëntenraden zijn gesprekspartners van het bestuur van Vredenoord over alle aspecten van de zorgverlening.

Klik hier voor het jaarverslag 2023 van de Cliëntenraad.

  • De Cliëntenraad denkt mee en heeft invloed op belangrijke zaken die cliënten aangaan.
  • De Cliëntenraad heeft een toetsende en controlerende taak over het beleid van Vredenoord.
  • De Cliëntenraad onderhoudt een netwerk van relaties, zowel intern als extern met cliënten en cliëntenorganisaties.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter: j.daalderop@vredenoord.nl of de secretaris: b.glas@vredenoord.nl

Meer informatie over cliëntenraden vindt u op de website van de Rijksoverheid, op de website van Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) en Landelijk Steunpunt Medezeggenschapsraden (LSR).

Ondernemingsraad (OR)

Vredenoord is een organisatie met ruim 160 medewerkers. De belangen van de medewerkers worden behartigd door de Ondernemingsraad.

De Ondernemingsraad heeft structureel maandelijks overleg met de directeur/bestuurder over het organisatie- en medewerkersbeleid. Samenwerking vindt plaats op basis van vertrouwen en respect. De Ondernemingsraad heeft als doel om op een participerende wijze invloed uit te oefenen op het organisatiebelang. De Ondernemingsraad is een (zelfstandig) orgaan van overleg, advies, informatie en communicatie binnen Vredenoord. De Ondernemingsraad heeft de taak het optimaal functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen te bevorderen door het plegen van overleg met de Raad van bestuur en het vertegenwoordigen van de medewerkers. De ondernemingsraad laat zich bij de invulling van deze taak in sterke mate leiden door de belangen en opvattingen van de medewerkers.