Medezeggenschap

Vredenoord vindt het belangrijk dat u mee kunt praten over de inhoud en kwaliteit van de zorg en dienstverlening voor medewerkers en cliënten.

U bent onze cliënt. Ook wettelijk is formele medezeggenschap voor cliënten geregeld. Wilt u in contact komen met onze Cliëntenraad of Ondernemingsraad, kunt u mailen naar de adressen die u hieronder ziet staan:

  • Voorzitter cliëntenraad: j.daalderop@vredenoord.nl
  • Secretaris cliëntenraad: b.glas@vredenoord.nl
  • Ondernemingsraad: ondernemingsraad@vredenoord.nl

De Cliëntenraad (CR)

Binnen Vredenoord functioneert een Cliëntenraad. De CR is een wettelijk verankerd orgaan. De CR heeft, afhankelijk van het onderwerp, advies- of instemmingsrecht. De CR is zelfstandig en onafhankelijk.
De raad behartigt de belangen van de bewoners door het bewaken van een kwalitatief hoogwaardige zorg en door aandacht voor het welzijn van de bewoners op de eerste plaats te zetten.  
De CR onderhoudt het contact met de bewoners/naasten door: een maandelijks spreekuur, aanwezigheid op familie-avonden, een jaarlijkse enquête onder de bewoners/naasten, informatie via de Nieuwsbrief, een CR-brievenbus en door aanwezigheid bij diverse activiteiten.
De raad overlegt regelmatig met de directie, met medewerkers, de Raad van Toezicht, en de Ondernemingsraad. Zo nodig worden externe belangen behartigende instanties geraadpleegd (zoals het Landelijk Overleg Cliëntenraden (LOC), het Landelijk Steunpunt medezeggenschapsraden (LSR).
De CR is samengesteld uit familieleden/naasten of relaties van bewoners, en zo mogelijk uit bewoners zelf. Ideeën en kritische opmerkingen van bij Vredenoord betrokkenen zijn essentieel voor een goed functionerende CR.

Wij staan altijd open voor nieuwe CR-leden. Interesse? Neem contact met ons op.

Voor vragen, opmerkingen of nadere informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter (Jan Hein Daalderop: (j.daalderop@vredenoord.nl) of tot de secretaris (Barrita Glas: b.glas@vredenoord.nl). Ook kunt u vragen of opmerkingen achter laten in onze CR-brievenbus bij de Diamantzaal in de hal van Vredenoord.

Klik hier voor het jaarverslag 2023 van de Cliëntenraad.

Ondernemingsraad (OR)

Vredenoord is een organisatie met ruim 160 medewerkers. De belangen van de medewerkers worden behartigd door de Ondernemingsraad.

De Ondernemingsraad heeft structureel maandelijks overleg met de directeur/bestuurder over het organisatie- en medewerkersbeleid. Samenwerking vindt plaats op basis van vertrouwen en respect. De Ondernemingsraad heeft als doel om op een participerende wijze invloed uit te oefenen op het organisatiebelang. De Ondernemingsraad is een (zelfstandig) orgaan van overleg, advies, informatie en communicatie binnen Vredenoord. De Ondernemingsraad heeft de taak het optimaal functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen te bevorderen door het plegen van overleg met de Raad van bestuur en het vertegenwoordigen van de medewerkers. De ondernemingsraad laat zich bij de invulling van deze taak in sterke mate leiden door de belangen en opvattingen van de medewerkers.