Stichting Vrienden van Vredenoord

Woonzorgcentrum Vredenoord biedt wonen, zorg en welzijn vanuit een levensvisie van de Kerk der Zevende-dags Adventisten waarbij het unieke en de eenheid van de mens centraal staat. Omdat Vredenoord een landelijke functie heeft is de functie van de mantelzorger en vrijwilliger belangrijk. Een relatief groot aantal bewoners heeft bijvoorbeeld kinderen, vrienden en familie op (grote) afstand, niet alleen aan de andere kant van het land maar geregeld ook in het buitenland. Dit maakt de invulling van de rol van mantelzorg per bewoner zeer verschillend en de rol van een vrijwilliger in de buurt van groot belang.

Goede zorg is belangrijk, maar onze cliënten kunnen ook zo genieten van uitstapjes, een rit op een duofiets, kunstwerk aan de muur of muziekinstallaties in de gezamenlijke huiskamers. Deze aanvullingen horen niet in de basiszorg; de reguliere financiële stroom voor de zorg voor ouderen (Wlz) is niet toereikend om het brede palet van zorg en zingeving in Vredenoord te dragen. De vrienden van Vredenoord zetten zich ook in om deze extraatjes mogelijk te maken.Neemt u contact op als u geïnteresseerd bent en mee wilt helpen.                                     

Tel.nr. 030-69 316 65.

Wilt u ons steunen?

Bent u geïnteresseerd in en geïnspireerd door de manier waarop wonen, zorgen en leven in Vredenoord wordt vormgegeven, dan nodigen wij u uit een bijdrage te leveren. Dit kan door een gift, legaat of andersoortige bijdrage. Er zijn zo nog zo veel meer instructieve middelen voor dementerende ouderen dan de Tovertafel en de BeleefTV die we inmiddels door uw giften hebben mogen aanschaffen. 

Indien u ook geld wilt doneren dan kan dit via onze Stichting Vrienden van Vredenoord, Huis ter Heide, bankrekeningnummer NL57 ABNA 0848783581.

Uw schenking is aftrekbaar van de belasting.

U maakt de dag zinvoller voor deze bewoners.

Ook wordt u van harte uitgenodigd deel te nemen aan die activiteiten van Vredenoord die openstaan voor niet-cliënten van Vredenoord, deze activiteiten vindt u ook op onze website onder ons “laatste nieuws” op de homepage. Denk bijvoorbeeld aan de concerten en theatervoorstellingen.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het mogelijk maken van voorzieningen in de meest uitgebreide zin ten behoeve van de bewoners van Woonzorgcentrum Vredenoord. Het veraangenamen van het woon- en leefklimaat voor wonen, zorg en welzijn in
Vredenoord. De stichting wil haar doel onder meer bereiken door het verlenen van medewerking – praktisch of financieel – aan activiteiten gericht op het welbevinden van de bewoners.

Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, maar hebben in de afgelopen jaren geen aanspraak hierop gedaan.

Wensen van Vredenoord

Woonzorgcentrum Vredenoord is er van overtuigd dat er ook voor bewoners van Vredenoord nog winst te behalen is op het terrein van zelfredzaamheid, mobiliteit en kwaliteit van leven. Met name door inzet van preventieve maatregelen om fysieke en mentale problemen te voorkomen.

Vredenoord ziet een taak in het creëren van een aanbod van gezondheidsbevorderende interventies en het begeleiden van bewoners in het maken van (andere) keuzes. De doelstelling is tweeledig:

1. Kwaliteit van leven behouden en verhogen door te streven naar ‘gezonder ouder worden’.
2. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid verhogen zodat de bewoner langer zonder of met minder zorg kan leven.
 

Vredenoord wil een breed aanbod ontwikkelen op het gebied van beweging. De laatste jaren zijn er, in aansluiting op de wensen van bewoners, nieuwe activiteiten ontwikkeld en zijn medewerkers opgeleid om deze bewegingsactiviteiten vorm te geven. Bewoners kunnen deelnemen aan de volgende wekelijkse activiteiten:

  • Meer Bewegen Voor Ouderen
  • Koersbal, kegelen en sjoelen
  • Wandelgroep
  • Volksdansen en rolstoeldansen
  • Fietsen (met een duofiets)

Fondsen zijn nodig voor het aanbrengen van een bewegingstraject in huis. Dit houdt in dat bewegingsapparaten in het hele gebouw aanwezig zijn, men hoeft hier voor niet buiten Vredenoord om actief te blijven.  Bewoners, alleen en in hun eigen tijd en tempo kunnen hierdoor actief blijven; bewoners kunnen ook onder begeleiding van familieleden en/of vrijwilligers deze ‘trimbaan’ doorlopen. Deze bewegingsapparaten zijn ook leverbaar voor gebruik in de tuin; met goed weer is de frisse lucht nog een extra bonus. De aanschaf van de duofiets hebben we in 2014 kunnen realiseren door giften van onze “Vrienden”. Onze bewoners zijn hier erg blij mee. Voor het realiseren van een binnentrimbaan voor ouderen zoeken we sponsoren.

ANBI-Status

Stichting Vrienden van Vredenoord is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u giften aan onze Stichting onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van de Belasting. 

Kijk voor deze voorwaarden op de website van de Belastingdienst.

Als ANBI instelling voldoen wij aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden.

Naam van de organisatie is Stichting Vrienden van Vredenoord

Rechtspersoon en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN)813086498KvK nummer30193123

Contactgegevens: Stichting Vrienden van Vredenoord Prins Alexanderweg 2, 3712 AA Huis ter Heide 030-6931665 info@vredenoord.nl